INFO-DATA Werthera - Gwarancja


Wyjaśnia Radca Prawny firmy Werther International Polska Sp z o.o. Pani Mecenas Monika Goral

Firma Werther International Polska Sp. z o.o. respektuje wszelkie prawa swoich klientów, zawierających umowy kupna - sprzedaży, przy czym interpretacja przepisów dokonywana jest na korzyść klientów. Warunki udzielanej przez nas gwarancji odpowiedniej jakości wyrobów wybiegają ponad rygory wymienione w przepisach. Terminy obowiązywania umów nie są przez nas rozliczane co do dnia i możecie Państwo zawsze ubiegać się o przychylne potraktowanie swoich roszczeń, gdyby takie wystąpiły.

Poniżej podane przepisy i ich interpretacja mogą być Państwu przydatne w ewentualnym dochodzeniu swoich praw od różnych dostawców urządzeń warsztatowych.

Uwaga, często mylone są pojęcia związane z okresem obowiązywania gwarancji. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wiele osób uważa, że minimalny okres gwarancji na towary wynosi 24 miesiące. Rzeczywiście już ustawa z roku 2002 wprowadziła taki rygor, jednakże dotyczy on tylko i wyłącznie towarów konsumpcyjnych, oto treść interesujących nas fragmentów:

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 - USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.). Rozdział 1. Sprzedaż konsumencka

Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny).

Czyli ta ustawa określa termin trwania gwarancji na 24 miesiące wyłącznie na towary konsumpcyjne, np. użytkowane w gospodarstwach domowych

Przepisy dotyczące sprzedaży towarów związanych z działalnością gospodarczą podane są w Kodeksie Cywilnym (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami) - poniżej wybrane artykuły:

przesłanie towaru

Art. 545. § 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

rękojmia

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

(komentarz: orzeczenia sądowe w Polsce definiują termin „niezwłoczne” na zwyczajowy okres 14 dni, natomiast w razie potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy na okres 28 dni)

Art. 568. § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

gwarancja jakości

Art. 577. § 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Art. 577.§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Art. 578. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Art. 580. § 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

Warunki gwarancji ustala samodzielnie producent lub dystrybutor. Zazwyczaj podawane jest przy okazji szereg obwarowań i wyłączeń. Zachowując ogólne warunki rękojmi w warunkach gwarancji znajdziemy zastrzeżenia odnośnie sposobu użytkowania, kwalifikacji personelu, niedozwolonych czynności, konieczności przeprowadzania konserwacji. Zgodnie z dyrektywą maszynową, producent ma prawo zastrzec wykonywanie pewnych specjalistycznych procedur obsługowych jedynie serwisom autoryzowanym przez producenta. Dokumentacja techniczno-ruchowa nie musi podawać wszystkich szczegółów konstrukcyjnych czy procedur obsługowych jednakże jest obowiązana podać adresy upoważnionych punktów serwisowych, które wykonują konserwację i naprawy. Rezygnacja z obowiązkowych przeglądów, nawet jeżeli użytkownik nie doczytał się tych informacji – oznacza zakończenie zobowiązań gwarancyjnych. Często z gwarancji wyłączone są tzw. przyczyny uszkodzeń lub zużycia nie związane ze strukturą sprzedanej rzeczy. Naturalne zużycie dotyczy przykładowo klocków hamulcowych, piór wycieraczek, a w przypadku maszyn zużycia uszczelnień, zmiany własności fizykochemicznych materiałów eksploatacyjnych – takich jak oleje.

Rękojmią i gwarancją są objęte główne cechy urządzeń, bezpośrednio związane w wykonywanymi przez te urządzenia zadaniami. Jeżeli urządzenie realizuje podstawowe procesy, do których jest przeznaczone, zaś pogorszeniu ulega estetyka urządzenia, w tym także korozja zewnętrzna – to zazwyczaj te cechy drugorzędne nie mogą być przedmiotem roszczeń objętych rękojmią. Warunki gwarancji producenta zazwyczaj eliminują odpowiedzialność i nakładają na użytkownika zabezpieczenie powłok lakierniczych itd.

gwarancja 36 miesięczna na produkty WERTHER – AVL - MUNSTER

Czas rękojmi i gwarancji jakości na zakupione urządzenie wynosi przynajmniej 12 miesięcy. Firma Werther Polska na dowolny produkt opatrzony marką Werther, AVL lub Munster (Hartmann) udziela wydłużonej do 36 miesięcy gwarancji po podpisaniu umowy na odpłatną, okresową konserwację. W zależności od grupy produktów koszt przeglądu wynosi od 120 zł do 450 zł a częstotliwość 3 lub 6 miesięcy. W przypadku podnośników samochodowych jednocześnie w cenie wykonywany jest urzędowy przegląd UDT.PROMOCJA PODNOŚNIKÓW

Wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów

  ELEKTRYKI

Narzędzia do Elektryków
NARZĘDZIA do ELEKTRYKÓW
Więcej  

  WYRÓŻNIENIA

Symulator Linii Diagnostycznej MUNSTER
Złoty medal MTP TTM 2020 dla MUNSTER 9004 3D Hibryd
Więcej  

  PROMOCJE

Geometria kół z przetwarzaniem obrazów
MUNSTER 9000 3D
geometria kół z przetwarzaniem obrazów
Więcej  

  NA CZASIE

RESURS PODNOŚNIKÓW
  BLOG SERWISOWY Werthera  


Werther 20 lat


WERTHER Referencje
Zdjęcia - Wyposażenie warsztatów samochodowych. Podnośniki samochodowe, serwis ogumienia, klimatyzacja samochodowa, wyważarki
Klimatyzacja Szkolenia
Serwis